EMC smjernica za uređaje

Direktiva 2004/108 / EZ ograničava elektromagnetske emisije opreme i fiksnih instalacija kako bi se spriječili uzročnici smetnji od strane druge opreme ili fiksnih instalacija ili da na njih utječe smetnje.

To uključuje električne uređaje i čvora koji sadrže električne komponente. Proizvođač ili uvoznik moraju provesti postupak unutarnje revizije kako bi procijenili da li oprema zadovoljava bitne zahtjeve ove Direktive.

Trenutna i buduća direktiva

Direktiva 2004/108 / EZ

Trenutna EMC direktiva

Richtlijn 2014/30 / EU

Dana 19. travnja 2016., trenutna EMC direktiva bit će ukinuta i zamijenjena Direktivom 2014/30 / EU

Želite li ...

New FREE engineering manual

Reservation in 5 sec.

Make a reservation for our new 300+ pages engineering manual coming next month

New EMC engineering manual